Kostpriser

I PeakWMS kan du indtaste kostpriser på dine produkter, når du opretter en indkøbsordre. Ved at indtaste kostpriser på dine produkter ved hvert enkelt indkøb, giver du PeakWMS mulighed for at udregne den gennemsnitlige kostpris på dine produkter.

Har du produkter, som du kan købe hos flere forskellige leverandører, til forskellige priser, har du også mulighed for at gennem kostpriserne på de enkelte leverandørprodukter. På den måde kan du altid holde øje med, hvor fra det bedst kan betale sig for dig at bestille nye varer hjem.

Kostprisernes flow

I PeakWMS er der forskellige felter, hvor der kan indtastes kostpriser. Alt efter hvilket felt, der er tale om, har indholdet i feltet en betydning for et værktøj i PeakWMS.

Kostpris på produkt

Bruger du ikke indkøbssystemet i PeakWMS, sørger PeakWMS for at hente de kostpriser du har på produkterne i webshoppen, hvis du har kostpriser på produkterne i shoppen.

I alle shops bortset fra Shopify, ligger kostprisen i produktets stamdata. I shopify ligger kostprisen sammen med produkternes toldkoder. Bruger du Shopify som webshophost, kan du derfor trigger en hentning af kostpriser og toldinformationer fra Shoppen under Indstillinger > Webshop integration.

Shoppen er master på kostpris-feltet. Man kan godt sætte kostprisen på produktet i PeakWMS, men kostprisen vil blive overskrevet med kostprisen i Shoppen, da det er webshoppen, der styrer kostpris-feltet. Opdateres kostprisen i shoppen, bliver den også opdateret i PeakWMS.

Kostprisen her bruges til oprettelse af lagervarer gennem beholdning, hvis kostprisen er sat i shoppen. Hvis ikke denne er sat, så bruger PeakWMS den gennemsnitlige kostpris, hvis den er udregnet.

Kostpris på lagervare

Kostpris-feltet på dine lagervarer viser den kostpris, der er indtastet på dine indkøbsordrelinjer. Kostprisen på indkøbsordrelinjen linkes automatisk til lagervaren, der oprettes, når indkøbsordrelinjen varemodtages.

Opretter du beholdning manuelt gennem beholdning, hvor det ikke er muligt at indtaste en kostpris, bruger PeakWMS kostprisen, der ligger i shoppen.

Er der ingen kostpris i shoppen, bruges average cost price, der beregnes på baggrund af de kostpriser, der er på dine indkøbsordrelinjer.

Gennemsnitlig kostpris på Produktet

Den gennemsnitlige kostpris udregnes på baggrund af kostpriserne på dine lagervarer. Dine lagervarer kan nemlig godt have forskellige kostpriser, alt efter, hvor og hvornår de er handlet hjem. Ved at udregne en gennemsnitlig kostpris, får du et mere retvisende billede af, hvad de enkelte produkter koster dig over tid, og kan give dig et indblik i, hvordan dine produkter skal prissættes på webshoppen.

PeakWMS er master på den gennemsnitlige kostpris. Den gennemsnitlige kostpris på produkter kan sendes fra PeakWMS til webshoppen. Her opdaterer PeakWMS kostprisfeltet på webshoppen. For at PeakWMS skal kunne gøre det, skal funktionen slåes til i Afsendelse af data under webshopintegrationen i Indstillinger.

Den gennemsnitlige kostpris udregnes på baggrund af de mængder der er på lager og hvilke priser de er indkøbt til. Det vil sige, at PeakWMS udregner gennemsnitsprisen således:

Du har 15 varer på lager.

5 stk. á 11 DKK

5 stk. á 12 DKK

5 stk. á 10 DKK

Her regner PeakWMS ud fra mængden x kostprisen / total mængde på lager. Altså:

5×11 + 5×12 + 5×10 / 15 = 11

Den gennemsnitlige kostpris vil altså være udregnet til 11 DKK. Average cost price udregnes kun, når en indkøbsordre lukkes. Opdaterer du kostprisen på en lagervare på en indkøbsordrelinje, er det altså nødvendigt, at du åbner og lukker indkøbsordren, for at trigger en opdatering af den gennemsnitlige kostpris. Man kan vælge, om man ønsker at sende average cost price til webshoppen. Hvis beskeden er slået til er Peak master på cost price feltet i shoppen.

OBS! Hvis der er oprettet indkøbsordrelinjer uden kostpris, kun med mængde, så vil lagervarerne linke til indkøbsordrelinjen, med en kostpris på nul. Her bruges ikke kostprisen, der er hentet i shoppen. Her vil lagervaren stå som om den ingen kostpris har. Indkøbsordrelinjerne vil altid styre kostprisen på lagervaren, hvis lagervaren linker til en indkøbsordrelinje.

Hvis beholdningen består af en blanding af beholdning oprettet via Indkøbsordre og opret beholdning, så udregnes den gennemsnitlige kostpris ud fra kostprisen på produktet i shopify og øvrige kostpriser på lagervarer i Peak.

OBS! Gennemsnitskostprisen sendes kun til Shopify. Det er ikke muligt for PeakWMS at sende gennemsnitskostprisen til andre webshopsystemer.

Opdateres ved “Luk indkøbsordre”

Hver gang du lukker en indkøbsordre i PeakWMS, sørger PeakWMS for at opdatere den gennemsnitlige kostpris på de produkter, der er modtaget på indkøbsordre.

Det vil altså sige, at gennemsnitsprisen på dine produkter ikke opdateres, når du opretter en indkøbsordre. Den opdateres først, når produkterne er modtaget, og indkøbsordren er blevet lukket.

Grunden til, at gennemsnitsprisen ikke opdateres inden luk af indkøbsordren er, at du kan modtage færre eller flere eksemplarer end der er noteret på din indkøbsordre. Gennemsnitsprisen udregnes både på baggrund af kostpris og mængde.

Accepter ingen indkøbspris

Hvis du har produkter, som du ikke finder nødvendige at medregne i din lagerværdi, kan du slå “Accepter ingen indkøbspris” til i indstillingerne for de enkelte produkter.

Når denne funktion er slået til, vil PeakWMS ikke medregne produktet i lagerværdien som et produkt, der mangler kostpris.

Har produktet en indtastet kostpris, vil det fortsat blive regnet med i lagerværdien.

Er funktionen slået til, og er der ikke registreret nogen kostpris, vil produktet ikke blive medregnet i lagerværdien.

Kostpris på lagervarehændelser

Kostprisen på dine forskellige lagervarer gemmes på alle lagervarehændelser, der oprettes i PeakWMS, så du altid kan holde styr på, hvilke lagervarer, med hvilken kostpris, der er blevet solgt.

Hver gang der foretages en handling på en lagervare; der laves et salg, der varemodtages, der oprettes beholdning eller der laves en justering i beholdningen, så oprettes der en lagervarehændelse. På denne lagervarehændelse gemmes kostprisen, som lagervaren linker til.

Kostprisen på lagervarehændelser er grundlæggende for udregningen af din lagerværdi i PeakWMS. Ved at gemme kostprisen på lagervarehændelserne sikrer vi nemlig, at PeakWMS kan udregne den mest retvisende lagerværdi, når du trækker en lagerværdirapport i PeakWMS.

I lagervarehændelserne kan du se, hver gang der foretages en justering på en lagervare. Du kan se den totale mængde du har på lager, og du kan se, hvilke justeringer, der er lavet på beholdningen i et bestemt lager.

Du skal dog være opmærksom på, at den totale mængde, der vises i lagervarehændelser viser den totale mængde du har på lager i alt. Den totale mængde nedjusteres hver gang der foretages en justering i lagerbeholdningen.

Du skal dog være opmærksom på, at total mængde viser mængden tilgængelig på lager. Det vil sige, at varer, der er plukket, ikke vises i den totale mængde. Dog laves der ikke en lagervarehændelse, før varen er blevet pakket. Det skyldes, at ordren fortsat kan annulleres, og varen lægges tilbage på lager. Derfor oprettes der først en lagervarehændelse af typen Solgt, når ordren er pakket.

Kostprisen på en lagervarehændelse opdateres, hvis kostprisen på indkøbsordrelinjen som lagervarehændelsen linker til, opdateres.

TIP! Du kan med fordel bruge Lagervarehændelser, hvis du ønsker at se, hvad der er sket af hændelser på lagervarerne på et bestemt produkt.

Stock action mode – FIFO og Average cost

Når du opretter din webshop i PeakWMS er der én ting, som det er vigtigt, at du tager stilling til. Du skal vælge et stock action mode. Stock action mode er måden PeakWMS udregner din lagerværdi.

Bruger du First In First Out (FIFO) bruger PeakWMS den kostpris, der er indtastet i dine indkøbsordrer, når der laves en lagervarehændelse. Her “trækkes” kostprisen på dit ældste stock fra lageret først, når der laves en lagerjustering.

Bruger du Average cost, udregner PeakWMS en gennemsnitspris pr. produkt på baggrund af mængderne på lager x deres respektive kostpriser divideret med det samlede antal varer på lager.

OBS! Det er utroligt vigtigt, at du er opmærksom på det valg du tager ift. stock action mode, da det påvirker den måde din lagerværdi udregnet på ud fra de kostpriser, der er indtastet i PeakWMS. Når først du har taget valget, kan du ikke lave det om, da du så vil få et misvisende billede af din lagerværdi.

Lagerværdirapporten

Lagerværdirapporten udregnes på baggrund af de kostpriser, der noteres i Lagervarehændelserne. Det vil sige, at udregningen af din lagerværdi er påvirke af, om du har valgt FIFO eller gennemsnitlig kostpris som Stock Action mode, som beskrevet ovenfor.

Her gemmes enten kostprisen indtastet på indkøbsordrelinjen som lagervaren linker til, kostpris fra webshoppen eller den gennemsnitlige kostpris, der beregnes på baggrund af kostpriserne i PeakWMS. Selvfølgelig afhængigt af, hvilken stock action mode du har valgt som PeakWMS skal tage udgangspunkt i.

Når lagerværdirapporten udregnes, tages der udgangspunkt i lagervarehændelserne. Her måles der på, hvilke kostpriser, der er på lagervarerne, der er på lager, og hvilke mængder, der er på lager til hvilke kostpriser.

Hvis en kostpris på f.eks. en indkøbsordrelinje opdateres, så opdateres kostprisen på lagervarehændelserne automatisk, så lagerværdien kan beregnes korrekt.

Har du en Shopify Shop, kan du hente kostpriserne fra shoppen, ved at klikke på “Hent toldinfo og kostpriser” under webshop integrationen i Indstillinger.

Balanceværdi – dashboard komponent

På dashboardet kan du indsætte en komponent, der viser dig din balanceværdi. Balanceværdien giver dig et indblik i din lagerværdi.

Dashboardkomponenten udregner en balanceværdi ud fra mængderne på lager og kostpriserne registreret på disse.

OBS! Der kan være en lille forskel i værdien, der udregnes i dashboardkomponenten og lagerværdirapporten. Hvis der er forskel på tallene, skyldes det, at tallene hentes forskellige steder fra, samt salg. Du justerer selv opdateringsintervallet på dashboardkomponenten.

Kostpris på leverandørprodukt

Når du opretter en indkøbsordre, vil der for hver enkelt linje du tilføjer til indkøbsordren, blive oprettet et leverandørprodukt.

Et enkelt produkt på din webshop kan sagtens have mere end et leverandørprodukt. Det afhænger af, hvor mange forskellige steder, du indkøber produktet fra. Af den grund kan du godt have både 1, 2, 3 eller 4 forskellige leverandørprodukter på et produkt.

Fordi du kan have flere leverandørprodukter på dine produkter, kan du også have forskellige kostpriser på produktet, alt efter hvilken leverandør lagervarerne er købt hos.

Kostprisen i dette felt opdateres ikke automatisk.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles