Kostpriser

I PeakWMS kan du indtaste kostpriser på dine produkter, når du opretter en indkøbsordre.

Ved at indtaste kostpriser på dine produkter ved hvert enkelt indkøb, giver du PeakWMS mulighed for at holde styr på din eksakte lagerværdi, baseret hvad der er på lageret til hvilke kostpriser.

Kostpris på produkt

Bruger du ikke indkøbssystemet i PeakWMS, kan kostpriserne hentes fra din webshop.

I alle shops bortset fra Shopify, ligger kostprisen i produktets stamdata. I shopify ligger kostprisen sammen med produkternes toldkoder.

Bruger du Shopify som webshophost, kan du derfor trigger en hentning af kostpriser og toldinformationer fra Shoppen under Indstillinger > Integration > Webshop integration.

Kostpris på lagervare/indkøbsordrelinje

Kostpris-feltet på dine lagervarer viser den kostpris, der er indtastet på dine indkøbsordrelinjer. Kostprisen sættes automatisk, når indkøbsordrelinjen varemodtages.

Opretter du beholdning manuelt gennem beholdning, hvor det ikke er muligt at indtaste en kostpris, bruger PeakWMS kostprisen, der ligger på produktet.

Er der ingen kostpris på produktet, bruges average cost price, der beregnes på baggrund af de kostpriser, der er på dine indkøbsordrelinjer.

Kostprisen på indkøbsordrelinjerne gemmes på dine lagervarehændelser (salg, varemodtagelse, lagerjusteringer), og bruges til udregning af lagerværdien.

Gennemsnitlig kostpris på Produktet

Den gennemsnitlige kostpris udregnes på baggrund af kostpriserne på dine lagervarer. Ved at udregne en gennemsnitlig kostpris, får du et mere retvisende billede af, hvad de enkelte produkter koster dig over tid, og kan give dig et indblik i, hvordan dine produkter skal prissættes på webshoppen.

PeakWMS er master på den gennemsnitlige kostpris. Den gennemsnitlige kostpris på produkter kan sendes fra PeakWMS til webshoppen. Her opdaterer PeakWMS kostprisfeltet på webshoppen.

For at PeakWMS skal kunne gøre det, skal funktionen “Informér når gns. kostpris for et produkt ændres” slåes til under Indstillinger > Integrationer > Webshop integration.

OBS! Gennemsnitlig kostpris kan ikke sendes for WooCommerce.

Udregning af gns. kostpris

Den gennemsnitlige kostpris udregnes på baggrund af de mængder, der er på lager, og hvilke priser de er indkøbt til. Det vil sige, at PeakWMS udregner gennemsnitsprisen således:

Du har 15 varer på lager.

5 stk. á 11 DKK

5 stk. á 12 DKK

5 stk. á 10 DKK

Her regner PeakWMS ud fra mængden x kostprisen / total mængde på lager. Altså:

5×11 + 5×12 + 5×10 / 15 = 11

Den gns. kostpris udregnes kun, når en indkøbsordre lukkes.

Opdaterer du kostprisen på en lagervare på en indkøbsordrelinje, er det altså nødvendigt, at du åbner og lukker indkøbsordren, for at trigger en opdatering af den gns. kostpris.

OBS! Har en indkøbsordrelinje ikke en kostpris, vil kostprisen for lagervaren være beregnet til 0.

Accepter ingen indkøbspris

Hvis du har produkter, som du ikke finder nødvendige at medregne i din lagerværdi, kan du slå “Accepter ingen indkøbspris” til i indstillingerne for de enkelte produkter.

Når denne funktion er slået til, vil PeakWMS ikke medregne produktet i lagerværdien som et produkt, der mangler kostpris.

Har produktet en indtastet kostpris, vil det fortsat blive regnet med i lagerværdien.

Stock action mode – FIFO og Average cost

Når du begynder at bruge PeakWMS, kan du vælge et stock action mode. Stock action mode er måden PeakWMS udregner din lagerværdi.

Bruger du First In First Out (FIFO) bruger PeakWMS den kostpris, der er indtastet i dine indkøbsordrer, når der laves en lagervarehændelse. Her “trækkes” kostprisen på dit ældste stock fra lageret først, når der laves en lagerjustering.

Bruger du Average cost, udregner PeakWMS en gennemsnitspris pr. produkt på baggrund af mængderne på lager x deres respektive kostpriser divideret med det samlede antal varer på lager.

Lagerværdirapporten

Lagerværdirapporten udregnes på baggrund af de kostpriser, der noteres i Lagervarehændelserne.

Når lagerværdirapporten udregnes, tages der udgangspunkt i lagervarehændelserne. Her måles der på, hvilke kostpriser, der er på lagervarerne, der er på lager, og hvilke mængder, der er på lager til hvilke kostpriser.

Hvis en kostpris på f.eks. en indkøbsordrelinje opdateres, så opdateres kostprisen på lagervarehændelserne automatisk, så lagerværdien kan beregnes korrekt.

Balanceværdi – dashboard komponent

På dashboardet kan du indsætte en komponent, der viser dig din balanceværdi. Balanceværdien giver dig et indblik i din lagerværdi.

Dashboardkomponenten udregner en balanceværdi ud fra mængderne på lager og kostpriserne registreret på disse.

Der kan være en lille forskel i balanceværdien og lagerværdirapporten. Hvis der er forskel på tallene, kan det bl.a. skyldes salg.

Updated on marts 8, 2024

Related Articles