Vareejer

Har du flere webshops i PeakWMS, der har forskellige speditøraftaler, men som bruger de samme host id’er, så er det muligt for dig at tilføje en vareejer til dine webshops.

Du opretter en vareejer under Indstillinger > Konfiguration > Vareejer.

Det eneste, der skal bruges, er et navn på vareejeren. Har webshops forskellige navne, kan du navngive vareejeren efter webshoppen.

Tilføj vareejer til Webshopintegration

Når du har oprettet dine vareejere, skal du tilføje dem til dine webshopintegrationer. Her mapper du dem i feltet Vareejer.

Feltet er kun synligt, hvis der er oprettet vareejere under Indstillinger > Konfiguration > Vareejer.

Når du har linket vareejeren til webshoppen, vil vareejeren automatisk være linket til de speditører, som er linket til webshoppen.

Tilføj vareejer i Speditøropsætningen

Har du Afhentning for dine forskellige webshops, skal du oprette en Afhentning pr. webshop under Speditøropsætning, og linke speditøren til vareejeren.

Updated on marts 8, 2023